Yeşil ve Kırmızı Reçetelerin İl Sağlık Müdürlüğüne Teslimi Hakkında

Genelgede özetle yeşil reçeteye tabi ilaçların tüm formlarının (ampul, tablet, damla formları da dahil) reçetelendirilmesinde her bir yeşil reçeteye aynı etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazılabileceği; bu miktarın üstündeki psikotrop ilaçların reçetelendirilmesinde ise sağlık kurumlarınca verilen ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenen hastalık tanısı ve ilaç kullanım doz şeması belirten rapora istinaden mümkün olabileceği;

Dördüncü maddesinde ise yeşil ve kırmızı reçetelerin ilk nüshasının, eczacı tarafından bu reçetelerdeki bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırlanarak ekte bir örneği yer alan form eşliğinde, müteakip ayın 10'una kadar il sağlık müdürlüklerine gönderileceği; ancak ayın l0'unun hafta sonu tatiline veya diler resmi tatile rastlaması halinde, tatil gününü takip eden ilk mesai gününde teslim edileceği belirtilmektedir.

Ayrıca Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile bölge eczacı odamız arasında yapılan görüşmeler sonucunda; kırmızı ve yeşil reçetelerin arkasına hasta ad, soyad, imza, iletişim ve adres bilgilerinin de yazılması ve 2016/3 sayılı genelgenin ekinde yayımlanan formun eksiksiz olarak doldurulup (raporla verilen kırmızı ve yeşil reçetelerde elektronik rapor numarasının mutlaka forma yazılması gerekmektedir) reçete ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

Genelge ve ekleri yazı ekinde iletilmektedir.

[document url="formlar/yesil_ve_kirmizi_recete_teslim_formu.xls" width="720" height="1020"]