İlaç Takip Sistemine Satış Hasılatlarının Girilmesi

28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" doğrultusunda ilgili maddede düzenleme yapılmış olup; serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir." şeklinde hüküm getirilmiştir.

Bu doğrultuda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulu tarafından 01.04.2016 tarihinde yayınlanan duyuru ile; serbest eczanelere ait ciro bilgilerinin eczane mesul müdürü tarafından 01/04/2016 - 30/04/2016 tarihleri arasında İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden beyan edilmesi talep edilerek, gerektiğinde İTS üzerinde yer alan "Destek masası" sekmesinden ya da eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-posta adresinden destek alınabileceği ifade edilmiştir. Kurum tarafından 01 Mayıs 2016 tarihi itibari ile hasılat bilgi girişi yapmayan eczacıların İlaç Takip Sitemine girişinin engelleneceği, bu nedenle 2015 yılına ait satış hasılatı bulunmayan eczacıların dahi ilgili ekranda yer alan "Sıfır olarak kaydet" butonu ile hasılat girişi yapmaları gerektiği aktarılmıştır. 1 Mayıs 2016 tarihine kadar girilmiş olan bilgilerde değişiklik yapılabilmekte olup, bu tarih itibari ile girilmiş olan değer "hasılat" olarak kesinleştirilecektir.